CÉGKERESÉS

NATEA /Nemzetközi Kábítószer- és Terrorellenes Tisztek Szövetsége/

1531 Budapest Böszörményi út 21

Ismerjen meg bennünket!

Tájékoztatjuk, egyben örömmel tudatjuk, hogy 2006. november 21-én a Fővárosi Bíróság 14. Pk. 60. 891/2006/2.
számú végzésével nyilvántartásba vette a Nemzetközi Kábítószer és Terrorellenes Tisztek Szövetségét, mint
egyesületi formában működő, közhasznú társadalmi szervezetet.

Szövetségünk, az alapszabályában, az alábbi célokat tűzte ki:
-A Szövetség alapvető célja a kábítószer és a terrorizmus elleni küzdelem segítése,
-a kábítószer bűnözés és a terrorizmus közötti összefüggések kutatása, tanulmányozása, valamint feltárásában való közreműködés,
-kábítószeres bűnözés visszaszorítása és a terrorizmus veszélyének csökkentése,
-együttműködés más országokkal, és Magyarországon működő más szervezetekkel,
-együttműködés és hálózat építése más, elsősorban uniós országokkal,
-Európai Unión kívül maradó országokkal együttműködő partneri viszony kialakítása.

Az egyesület alapvető célja a kábítószer bűnözés és a terrorizmus visszaszorításának segítése,
a drog kínálatának: minimalizálása. A kábítószer, terrorveszély csökkentése, a drog prevenció, a bűnmegelőzés,
illetve a rendvédelmi szervezetek tevékenységének támogatása.

Az egyesület a kábítószer kínálat csökkentésére, valamint a terrorizmus veszélyének csökkentésére helyezi fő
profilját. Ennek megfeleloen, bár hidat képez a civil szervezetek és a fegyveres szervezetek között, mégis elsősorban
a törvény végrehajtó szervekhez, azok tevékenységéhez áll közelebb és a hatályos jogszabályi keretek között a
bűnfelderítő és bűnüldöző tevékenységet támogatja. Ezt a törekvésünket megalapozza, hogy egyesületünk alapító
tagjai aktív, vagy nyugállományú, illetve képzettségük szerinti tisztek.

Az egyesület kifejezett célja a nemzetközi kábítószer és terrorellenes civil szervezetek és a nemzetközi bűnüldöző
szervezetek tevékenységének összehangolásában való közreműködés.

Az egyesület céljának megfelelo stratégia kialakításában nélkülözhetetlen a hatékony, összehangolt munka a
rendvédelmi és civil szervezetek között, ezért rendkívül fontos, hogy az ön által vezetett szervezet és egyesületünk
között is szoros munkakapcsolat alakuljon ki.

Célkitűzéseink

Engedje meg, hogy egyesületünk rövid bemutatása után tájékoztassuk Önt a céljainkról, szakmai elgondolásainkról.

A Nemzetközi Kábítószer és Terrorellenes Tisztek Szövetségét, mint egyesületi
formában működő közhasznú szervezetet, a Fővárosi Bíróság, 2006. november 21-ei
hatállyal nyilvántartásba vette.

Az alapítók:

attól a szándéktól vezérelve, hogy a kábítószer bűnözés és a terrorizmus elleni állami tevékenység hatékonyabb és eredményesebb legyen;
tudatában annak, hogy a releváns állami kapacitások önmagukban nem elégségesek;
figyelemmel arra, hogy a vállalt tevékenységi kör számos eleme és területe rendkívül szenzibilis állami tevékenység;
felismerve, hogy szerte a világon teret nyer a bűnözés elleni harc össztársadalmi jellege;
üdvözölve a civil szervezetek hálózatépítő tevékenységét támogató EU szándékokat;
örömmel felkarolva, a biztonsági, a rendvédelmi-rendészeti területeken tevékenykedő magas szintű ismeretekkel rendelkező tisztek szabad kapacitásait és önkéntes segítségét;
tapasztalva, hogy a rosszul értelmezett bürokrácia, a hatásköri és szervezeti rivalizálás, sokszor az eredményes munkavégzést akadályozó tényező;
felkínálva a szinaptikus szerepet az állami és civil szervezetek közötti együttműködésben;
betartva a kapcsolattartás és az információ áramoltatás hivatásos állományúakra vonatkozó szabályait;
remélve az illetékes állami szervezetek megértését és mindenirányú támogatását;
szigorú etikai, adat- és titokvédelmi elvárásokat támasztva és gyakorolva,

egyesülési keretek között, civil kapacitásokat, valamint megjeleníthető hivatásos szolgálati ismereteket és képességeket kívánnak mozgósítani, és a hatóságok rendelkezésére bocsátani oly módon, hogy létrehoznak egy Szövetséget, amely olyan társadalmi szervezetként működik, ami a szervezeti céljai mellett, a hatóságok számára is fórumot és cselekvési lehetőséget biztosít, számos olyan kérdésben és ügyben, amelyben a direkt állami szerepvállalás, rendészetpolitikai vagy biztonságpolitikai megfontolások alapján, nemkívánatos vagy aggályos lehet.

Az alapító elnökség, a Szövetség Alapszabályában és az elnevezésében foglalt tevékenységi kör és az egyesülésekre, valamint a rendvédelmi-rendészeti szervekre vonatkozó jogszabályok teljes mértékű tiszteletben tartásával, kiemelten kezelve a titokvédelmi és adatvédelmi eloírásokat, az alábbi fobb gyakorlati célokat és tevékenységi területeket határozta meg.

1. Együttműködési megállapodás nemzetközi bűnüldöző szervekkel (FBI, DEA, IDF, Interpol, Europol, stb.)
2. Együttműködési megállapodás hazai biztonsági és bűnüldöző szervekkel;
3. Együttműködés az illetékes hazai tárcákkal és kormányszervekkel;
4. Hálózatszerű kapcsolatrendszer kiépítése más, releváns témában tevékenykedő civil szervezetekkel Magyarországon és nemzetközi viszonylatban (elsősorban az Európai Unión belül) információ- és tapasztalatcsere céljából. Célunk egy évenkénti átfogó jelentés készítése, a releváns témakörben tevékenykedő civil szervezetek által szolgáltatott információk alapján, az érintett tárcák számára. A jelentés összegezve tartalmazná a szervezetek által elvégzett drogprevenciós tevékenységeket.;
5. Közreműködés a kábítószer bűnözés és a terrorizmus közötti összefüggések kutatásában, tanulmányozásában: e témában, kutatásokban, tudományos munkákban, konferenciákon való részvétel, publikációk megjelentetése a hazai és nemzetközi szakmai sajtó- és média orgánumokban;
6. A téma keretei között a probléma újszerűsége miatt, biztonsági stratégia kidolgozása, terveink között szerepel egy olyan kommunikációs csatorna létrehozása, mely lehetőséget ad a magyar lakosság morális és tudati felkészítésére egy esetleges terrortámadás esetére.;
7. Közreműködés a kábítószer- és terrorellenes civil szervezetek és az illetékes állami szervezetek tevékenységének összehangolásában;
8. Eljárások, eszközök és módszerek rendelkezésre bocsátása a törvényvégrehajtó és az állami biztonsági szervezetek, az illetékes hatóságok számára. Terveink között szerepel egy DNS vizsgáló, vegyianalizáló labor ( megfelelő támogatás estén forenzikus intézet) létrehozása és szakmai üzemeltetése, mely megkönnyítené az amúgy is túlságosan leterhelt központi bűnügyi labor munkáját, mely eredményeképpen a vizsgálati idő nagymértékben csökkenne. A kábítószerpiacon szinte hetente megjelenő, újfajta összetételű kábítószerek bevizsgálása is e laborban történne, melynek előnye, hogy naprakésszé válna a bűnüldöző szervek ismerete e tárgykörben.;
9. Részvétel a törvényvégrehajtó és a biztonsági szervezetek tagjai számára tervezett képzések, továbbképzések szervezésében, megtartásában;
10. A terrorveszély csökkentésére szolgáló, civilek (lakosság, intézmények) irányába ható szempontrendszerek kimunkálása nemzetközi irányelvek alapján, közreműködés ellenőrzési, és minősítési rendszerek kifejlesztésében. E minősítési rendszer létrehozása eminens gazdasági érdek is lehet.;
11. Operatív együttműködés a hazai és nemzetközi törvényvégrehajtó és biztonsági szervekkel, hatóságokkal. ( Pl: célunk, az eredetileg nem védett, de stratégiailag fontos pénzügyi-, gazdasági emberek utaztatásának, személyi védelmének megszervezése esetleges terrorveszélyforrások feltárása, s azoknak elkerülésére való felkészítése (Utazási szokások, magatartások, attitüdök)).;
12. Civil, informális, önkéntes, operatív támogató kapacitásrendszer kiépítése;
13. A hatályos jogszabályokon, együttműködési megállapodásokon alapuló gyakorlati támogatás nyújtása a bűnüldöző és felderítő szervezetek számára. ( szakértői támogatás kábítószer-razziákon);
14. Média- és közszereplés a&

NATEA /Nemzetközi Kábítószer- és Terrorellenes Tisztek Szövetsége/
Székhely: 1531 Budapest Böszörményi út 21
E-mail: [email protected]
Weboldal: http://www.natea.net/
Telefon: Tel: (+36 1) 355 11 82 Fax: (+36 1) 355 23 65
Tevékenység, szakterület
Területi bontás